Adventi játék szabályzata

JÁTÉKSZABÁLYZAT

a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek 2022 Adventi játékához

(2021. december 1-től hatályos változat)

Kérjük, olvassa el figyelmesen a „Bartók Tavasz Adventi játék” (a továbbiakban: Játék) alábbi részvételi feltételeit. A Játékban való részvétel a Játék jelen játékszabályzatának (a továbbiakban: Játékszabályzat) elfogadását jelenti. (A Játékban részt vevő személyek a továbbiakban: Játékos/Játékosok.)

A Játék szervezője a Müpa Budapest Nonprofit Kft. (1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.; a továbbiakban: Szervező). 

A Játékban kizárólag 14. életévüket már betöltött személyek vehetnek részt.
A 14. életévüket már betöltött, de a 16. életévüket még be nem töltött Játékosok a Játékban való részvétellel egyúttal nyilatkoznak arról is, hogy a személyes adataik kezeléséhez való hozzájárulás megadásához szükséges jóváhagyást törvényes képviselőjüktől előzetesen megkapták.

A Szervező a Játékosok adatait (név, e-mail-cím) a https://bartoktavasz.hu honlapon található Adatkezelési tájékoztatóban leírt adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli, kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak lezárultáig terjedő időben, a nyertes Játékos tájékoztatása céljából (nyeremény átvételének módja, ideje stb.), valamint abból a célból, hogy a Játékos személye a nyeremény átvételekor beazonosítható legyen. A Játék lezárultát követően a Szervező valamennyi, a játékkal összefüggésben tárolt személyes adatot visszavonhatatlanul törli a nyilvántartásából. Az adatkezelésre a Játékos hozzájárulása – GDPR Rendelet 6. cikk (1) a) pont – alapján kerül sor. A játékos az adatkezeléshez való hozzájárulását azzal adja meg, hogy e-mailben felveszi a Szervezővel a kapcsolatot. Kérjük, a Játékban való részvétel előtt olvassa el figyelmesen a tájékoztatót.

A Játék kizárólag magánszemélyek részvétele céljából készült, üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos.

A Játék menete

A Játék tudás alapú. A Szervező 2021. december 1–24. között mindennap egy-egy kérdést tesz fel a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek (a továbbiakban: Bartók Tavasz) Facebook-oldalán a Bartók Tavasz egy-egy előadásával kapcsolatban. A napi egy posztban megjelenő kérdésre kommentben kell megadni a helyes választ, amelyhez a programhoz kapcsolódó leírásban talál segítséget a kommentelő. A kommentelés, azaz a Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos érvényes Facebook-regisztrációval rendelkezzen, és a profil valódi legyen. Egy Játékos naponta csak egyszer kommentelhet. 

Kereskedők, fogyasztói csoportok vagy személyek csoportos részvétele a Játékban tilos. Amennyiben valószínűsíthető, hogy egy résztvevő vagy csoport (számítógépes) manipulációt használ annak érdekében, hogy ezt a feltételt megkerülje, ezen résztvevő vagy csoport a Játékban való részvételből kizárásra kerül és nyereményre nem jogosult. A Szervező a Játék közegére, digitális környezetére tekintettel a Játék minden pontján fenntartja magának a jogot arra, hogy az ún. álprofilokat, vagyis konkrét magánszemélyhez nem kapcsolódó profilokat a Játékban való részvételből – külön értesítés nélkül, egyoldalú döntése alapján – kizárja.

A Szervező a kérdéseket mindennap 11 órakor, posztban teszi közzé a Bartók Tavasz Facebook-oldalán, és a posztban felhívja a figyelmet, hogy csak a másnap 12 óráig beérkező kommenteket fogadja el a játékban. Az előző napi játék a poszt másnapján 12 órakor kerül lezárásra.

A sorsolás menete: A nyertes komment sorszáma az aznapi játék ideje alatt beérkezett kommentek száma alapján, a random.org segítségével kerül kisorsolásra. Az így kisorsolt komment és annak írója a kérdés posztjából, tagelve értesül a nyereményéről a poszt másnapján 17 óráig. A nyertesek értesítő posztja a következő:

Köszönjük szépen a hozzászólásokat!
A helyes megfejtés… A szerencsés nyertes XY [tagelve], mert a sorsoláson az ő kommentjét sorsolta ki a rendszer. Kérjük a nyertest, mihamarabb vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal az info@bartoktavasz.hu e-mail-címen, hogy tájékoztathassuk a további teendőkről.

Felelősség kizárása

A Szervező kötelezettsége a nyertes Játékosok tageléséig terjed. A Szervező kizárja a felelősségét minden olyan kárral vagy vesztességgel kapcsolatosan, amely abból adódik, hogy a tagelésről szóló értesítő (notification) nem vagy csak késve jut el a nyertes játékoshoz, vagy azt a nyertes Játékos bármilyen okból figyelmen kívül hagyja, vagy saját beállításai révén gátolja vagy blokkolja annak megérkezését.

Nyeremény

A Játék során helyes választ adó Játékosok a Bartók Tavasz aznapi kérdésben megjelölt előadására belépést biztosító jegyet nyerhetnek

Egy játékos napi egy páros belépőt nyerhet, függetlenül a sikeres játékok számától. 

A jegyet a Játékos felelőssége megőrizni, a Szervezőnek nem áll módjában a Játékos által elvesztett/elfelejtett jegyet utólag egy új jeggyel pótolni.

A jegyeket személyazonosításra alkalmas (arcképes) igazolvány felmutatásával, kizárólag a nyertes Játékos vagy – írásbeli meghatalmazás alapján – meghatalmazottja veheti át legkésőbb az előadás kezdete előtt egy nappal a Müpa jegypénztárában (1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.).

A játék időtartama:

A játék 2021. december 1-jén 7 órától 2021. december 25-én 12 óráig tart.

Felelősség

A Játékos saját felelőssége megbizonyosodni arról, hogy illetéktelenek ne vegyenek részt a Játékban az általa használt e-mail-cím segítségével, a Szervezőt erre vonatkozóan felelősség a személyes adatok esetleges jogosulatlan felhasználásával összefüggésben nem terheli. A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget és a jogi út igénybevételének lehetőségét kizárja. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokból fakadó következményekért.

Egyéb tudnivalók

A Szervező – a Játék lezárulta előtt – részben vagy egészben, bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag visszavonhatja vagy megszüntetheti a Játékot. Abban az esetben, ha a Játék megszüntetésre kerül, a Szervező törekedik arra, hogy a megszüntetés tényét előzetesen nyilvánosságra hozza. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse, vagy a Játékszabályt utólag módosítsa. A Játék online vagy nyomtatott anyagain történő esetleges elírásokért és nyomdai hibákért a Szervező felelősséget nem vállal.  

A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, jogosultak a hatáskörrel és illetékességgel bíró bírósághoz fordulni. Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, az info@bartoktavasz.hu e-mail-címen kérhető tájékoztatás. 

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében közreműködő cégek dolgozói és ezen személyek Ptk. 685. § b. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.